خانم  ندا هرانده

خانم ندا هرانده

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی نوروفیدبک

خانم زهرا آقا رسولی

خانم زهرا آقا رسولی

متخصص گفتار درمانی

دکتر اکرم پرند

دکتر اکرم پرند

متخصص کودکان و نوجوان

 دکتر زهره طیبی

دکتر زهره طیبی

متخصص مشاوره پیش از ازدواج و خانواده درمانگر

دکتر محسن جدیدی

دکتر محسن جدیدی

متخصص روانشناسی

آقای کیقباد منصوری

آقای کیقباد منصوری

متخصص روانشناسی (روانسنجی)

خانم سمیرا شمس

خانم سمیرا شمس

کارشناس ارشد روانشناسی (بازی درمانگر)

دکتر طاهره کاتب زاده

دکتر طاهره کاتب زاده

متخصص روان شناسی

خانم ندا هرانده

خانم ندا هرانده

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی نوروفیدبک

خانم  شبنم فیاض

خانم شبنم فیاض

ارشد روان شناسی بالینی (روانکاوی)