خانم  ندا هرانده

خانم ندا هرانده

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی نوروفیدبک

خانم زهرا آقا رسولی

خانم زهرا آقا رسولی

متخصص گفتار درمانی

دکتر اکرم پرند

دکتر اکرم پرند

متخصص کودکان و نوجوان

 دکتر زهره طیبی

دکتر زهره طیبی

متخصص مشاوره پیش از ازدواج و خانواده درمانگر

دکتر محسن جدیدی

دکتر محسن جدیدی

متخصص روانشناسی

خانم سمیرا شمس

خانم سمیرا شمس

کارشناس ارشد روانشناسی (بازی درمانگر)